Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Dopuszczalność drogi sądowej

W sprawie z odwołania od decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji tego Biura podjętej po 1.1.1999 r. droga sądowa przed sądem powszechnym jest...

Ustalenie wysokości renty rodzinnej

Dopuszczalne jest ustalenie wysokości renty rodzinnej od wysokości renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która przysługiwałaby zmarłemu w warunkach określonych w art. 61 ustawy 17.12.1998...

Zatrudnienie w Ochotniczych Hufcach Pracy

Zatrudnienie w Ochotniczych Hufcach Pracy nie może być uznane za pracę w szkolnictwie specjalnym. Wyrok SN z 9.3.2010 r., I UK 267/09 Przewodniczący Sędzia SN: Katarzyna Gonera, Sędziowie SN:...

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nie jest decyzją. Odmowa wydania takiego zaświadczenia nie może być postanowieniem, lecz tylko decyzją (art. 83b ust. 1 ustawy z 13.10.1998 r. o...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 2431