Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Należyte umocowanie pełnomocnika strony

W sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych pełnomocnik strony – organu rentowego – Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego nie jest obowiązany do dołączenia do akt sprawy przy pierwszej czynności...

Ocena niezdolności do pracy rolnika

Oceny niezdolności do pracy rolnika należy dokonywać, mając na uwadze jego konkretne gospodarstwo rolne. Wyrok SN z 28.10.2010 r., II UK 111/10 Przewodniczący Sędzia SN Romualda Spyt, Sędziowie...

Odbywanie aplikacji radcowskiej a studia w szkole wyższej

Odbywanie aplikacji radcowskiej nie może być uznane za „studia w szkole wyższej” w rozumieniu art. 68 ust. 2 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.jedn.:...

Przesłanki ustalenia przez ZUS ponownego zobowiązania

Z treści art. 83a ust. 1 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.jedn: Dz.U. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) wynika jednoznacznie, że przesłanką ponownego ustalenia zobowiązania mogą...

Przesłanki nabycia prawa do emerytury

Osobą uprawnioną do emerytury w rozumieniu art. 18 ust. 7 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jest osoba, która spełnia wszystkie przesłanki...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 2450