Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Obowiązek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Przymus ubezpieczenia z tych tytułów dotyczy również osoby, która...

Prawo do renty socjalnej

Pojęcia „całkowita niezdolność do pracy” i „naruszenie sprawności organizmu” nie są tożsame. Całkowita niezdolność do pracy i naruszenie sprawności organizmu mogą powstać w różnych momentach. Wyrok...

Roszczenie o zasiłek pogrzebowy

Koszty symbolicznego upamiętnienia osoby zmarłej, która pisemnym oświadczeniem wyraziła wolę przekazania swoich zwłok publicznej uczelni medycznej dla celów naukowych, są kosztami pogrzebu w...

Należyte umocowanie pełnomocnika strony

W sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych pełnomocnik strony – organu rentowego – Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego nie jest obowiązany do dołączenia do akt sprawy przy pierwszej czynności...

Ocena niezdolności do pracy rolnika

Oceny niezdolności do pracy rolnika należy dokonywać, mając na uwadze jego konkretne gospodarstwo rolne. Wyrok SN z 28.10.2010 r., II UK 111/10 Przewodniczący Sędzia SN Romualda Spyt, Sędziowie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 2419