Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Brak rokowań odzyskania zdolności do pracy

Zasadą jest orzekanie o niezdolności do pracy na okres nie dłuższy niż 5 lat. Brak rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu obliguje do orzeczenia niezdolności na czas dłuższy. ...

Prawo do wcześniejszej emerytury

Przepisy prawa ubezpieczeń społecznych mają charakter norm bezwzględnie obowiązujących, co oznacza, że instytucja tzw. wcześniejszej emerytury podlega ścisłej wykładni. Wyrok SN z 12.7.2011 r., II UK...

Niezdolność do pracy

W sprawie, w której o powstaniu prawa do świadczenia decyduje stwierdzenie niezdolności do pracy, nie jest bezwzględnie potrzebne precyzyjne ustalenie każdej dolegliwości chorobowej ubezpieczonego. ...

Odprawa emerytalna

Przejście na emeryturę nie jest przyczyną niedotyczącą pracownika w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn...

Status pracowniczy osób zarządzających zakładami pracy

Status pracowniczy osób sprawujących funkcje organów zarządzających zakładami pracy wynika z decyzji ustawodawcy o włączeniu ich do kategorii pracowników pomimo braku podporządkowania kierownictwu...

Okres nieskładkowy

Przypadający przed dniem nabycia prawa do emerytury okres niewykonywania pracy, spowodowany koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny, który nie legitymował się orzeczeniem o...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 2450