Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Niezdolność do pracy

W sprawie, w której o powstaniu prawa do świadczenia decyduje stwierdzenie niezdolności do pracy, nie jest bezwzględnie potrzebne precyzyjne ustalenie każdej dolegliwości chorobowej ubezpieczonego. ...

Odprawa emerytalna

Przejście na emeryturę nie jest przyczyną niedotyczącą pracownika w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn...

Status pracowniczy osób zarządzających zakładami pracy

Status pracowniczy osób sprawujących funkcje organów zarządzających zakładami pracy wynika z decyzji ustawodawcy o włączeniu ich do kategorii pracowników pomimo braku podporządkowania kierownictwu...

Okres nieskładkowy

Przypadający przed dniem nabycia prawa do emerytury okres niewykonywania pracy, spowodowany koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny, który nie legitymował się orzeczeniem o...

Renta socjalna

Przepis art. 118 ust. 1a ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) ma zastosowanie w sprawach o rentę...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 2419