Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

1. Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia może wystąpić także po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli uzyskany przychód pozostaje z nim w związku. 2. Okresy, z...

Składka na ubezpieczenie wypadkowe

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu i skutków zagrożeń zawodowych. Wyrok SN z 7.1.2013 r., II...

Zaniedbania organów ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczony nie może ponosić ryzyka wynikającego z zaniedbań organów, na których zaniechanie nie miał wpływu. Wyrok SN z 13.12.2012 r., II UK 132/12 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Myszka...

Obowiązek ubezpieczenia społecznego komandytariusza

1. Osoba przystępująca w charakterze komandytariusza do prowadzącej już działalność spółki komandytowej podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym od dnia złożenia notarialnego oświadczenia o...

Pracownik w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych

Pracownikiem w rozumieniu art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) jest również...

Błąd organu rentowego

Błąd organu rentowego rozumiany jest w judykaturze szeroko, zgodnie z tzw. obiektywną błędnością decyzji. Wyrok SN z 4.12.2012 r., II UK 130/12 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 2450