Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Przychód z tytułu wynagrodzenia za pracę

Przychód z tytułu wynagrodzenia za pracę powstaje z chwilą jego otrzymania lub pozostawienia do dyspozycji. Wyrok SN z 18.11.2014 r., II UK 559/13 Przewodniczący Sędzia SN Małgorzata...

Odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy

Artykuł 4779 § 31 KPC stosuje się w sprawie o jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób...

Praca w szczególnych warunkach

Nie ma podstaw do zaliczenia urlopu wychowawczego do okresu pracy w szczególnych warunkach. Przez pracę w takich warunkach uważa się bowiem faktyczne jej wykonywanie. Wyrok SN z 4.9.2014 r., I UK6/14...

Uwzględnienie okresów ubezpieczenia w innym państwie

Nie jest dopuszczalne arbitralne uwzględnienie okresów ubezpieczenia w innym państwie przez określoną instytucję danego państwa ani podwójne uwzględnienie tych samych okresów. Postanowienie SN (7) z...

Warunki uzyskania renty rodzinnej

O prawie właściwym, czyli o warunkach uzyskania renty rodzinnej, decyduje prawo z chwili śmierci członka rodziny. Wyrok SN z 4.9.2014 r., I UK 19/14 Przewodniczący Sędzia SN Jolanta...

Odpowiedzialność za zobowiązania składkowe spółki

W sprawie wszczętej odwołaniem od decyzji organu rentowego przenoszącej na członka zarządu spółki odpowiedzialność za jej zobowiązania składkowe statusu zainteresowanego nie posiada ani ta spółka ani...

Określenie daty niewypłacalności pracodawcy

Określenie daty niewypłacalności jako dnia wydania orzeczenia sądowego wynika z ustawy i jest zgodne ze standardami prawa unijnego. Wyrok SN z 5.8.2014 r., I PK 4/14 Przewodniczący Sędzia SN Bogusła...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 2440