Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Renta z tytułu wypadku przy pracy

1. Bezrobocie nie może być przesłanką podwyższenia renty wyrównawczej. 2. Niemożność przypisania sprawcy szkody odpowiedzialności za sytuację na rynku pracy nie wyłącza prawa poszkodowanego do...

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z ZUS

Istnienia prawa do świadczeń, wiążącego się ze spełnieniem warunków nabycia tego prawa, nie można utożsamiać z przyznaniem świadczenia. Wyrok SN z 11.5.2016 r., I UK 202/15 Przewodniczący Sędzia SN ...

Prawo dziecka do renty rodzinnej

1. Prawo do renty rodzinnej przysługuje tylko takiemu dziecku całkowicie niezdolnemu do pracy, a także niezdolnemu do samodzielnej egzystencji, które nie miało możliwości uzyskania prawa do renty z...

Uchybienia organów administracji publicznej

Uchybienia organów administracji publicznej nie mogą powodować ujemnych następstw dla obywatela działającego w dobrej wierze. Wyrok SN z 19.5.2016 r., II UK 251/15 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400