Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Ochrona pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy

Ewa Skibińska (oprac.)

1) Wykładni art. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z 22.10.2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy1 należy dokonywać w ten sposób, że w...

Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne

Wskazanie w art. 1 ust. 10 ustawy z 9.11.2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. z 2012 r. poz. 1551) warunku...

Ochrona prawna spółdzielczej umowy o pracę

Wykładnia art. 187 pkt 1 Prawa spółdzielczego wymaga uwzględnienia art. 30 § 4 KP w zw. z art. 199 Prawa spółdzielczego. Wyrok SN z 11.7.2018 r., II PK 98/17 Przewodniczący Sędzia SN Krzysztof...

Odszkodowanie za wadliwe wypowiedzenie umowy bezterminowej

Przyznanie odszkodowania za wadliwe wypowiedzenie (jedynej łączącej strony umowy o pracę) przewidzianego dla umów bezterminowych prima facie wyklucza odszkodowanie odnoszące się do umów terminowych. W...

Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Wykładni art. 7 dyrektywy Rady 92/85/EWG z 19.10.1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2274