Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Świadczenie przedemerytalne

Utrata statusu osoby bezrobotnej i ponowna rejestracja w urzędzie pracy nie stanowi sama w sobie negatywnej przesłanki do przyznania świadczenia przedemerytalnego. Wyrok SN z 29.3.2017 r., I UK...

Dyskryminacja ze względu na wiek

Ewa Skibińska (oprac.)

1) […] 2) Punkt FCL.065 lit. b) załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1178/2011 z 3.11.2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w...

O pojęciu pracodawcy

Grzegorz Wolak

Uwagi wstępne Dekodowanie znaczenia pojęcia „pracodawcy” (jako drugiej obok pracownika strony w stosunku pracy), o którym mowa m.in. w art. 3 KP, od dawna nastręcza trudności, i to zarówno w...

Prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy staje się wymagalne z dniem rozwiązania (wygaśnięcia) stosunku pracy. Wyrok SN 1.3.2017 r., II BP 11/15 Przewodniczący Sędzia SN Małgorzata...

Kilkukrotne przechodzenie na emeryturę

Możliwość kilkukrotnego przechodzenia na emeryturę nie może być kwestionowana. Wyrok SN z 8.3.2017 r., II UK 755/15 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędzia SA Marek Procek,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2244