Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Świadczenia z pracowniczego programu emerytalnego

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Wykładni klauzuli 4 pkt 1 i 2 porozumienia ramowego1 oraz art. 4 dyrektywy 2006/54 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego...

Wybory przedstawicieli pracowników

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni art. 45 TFUE należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego, takim jak przepisy rozpatrywane w postępowaniu głównym, na mocy których pracownicy...

Sprzeczny z prawem skład sądu orzekającego

Brak delegacji sędziego do pełnienia obowiązków w innym sądzie, obejmującej dzień publikacji wyroku (art. 326 KPC), oznacza, że skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa (art. 379 pkt 4...

Praca w szczególnych warunkach

Do czasu pracy w warunkach szczególnych kierowcy samochodu ciężarowego o ciężarze powyżej 3,5 tony podlegają zaliczeniu czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem tego samochodu. Wyrok SN z...

Zdolność sądowa i procesowa pracodawcy

Zdolność sądowa i procesowa pracodawcy oznacza, że jest on samodzielnym mocodawcą pełnomocnictwa procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 86, art 459, art. 460 § 1 KPC). Wyrok SN z...

Ustalenie warunków prawa do emerytury

Powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej, przed 2.1.1999 r., nie wyczerpuje dyspozycji „pozostawania w służbie” w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z 18.2.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2274