Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Wypłata świadczenia na wniosek zainteresowanego

Generalną zasadą prawa o emeryturach i rentach jest wypłata świadczenia na wniosek osoby zainteresowanej. Wyrok SN z 27.7.2017 r., II UK 310/16 Przewodniczący Sędzia SN Beata Gudowska, Sędziowie SN:...

Jednostronna zmiana przez pracodawcę warunków pracy i płacy

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 1 ust. 1 i art. 2 dyrektywy 98/59/WE z 20.7.1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych1 należy interpretować w ten sposób, iż...

Dyskryminacja ze względu na wiek

Ewa Skibińska (oprac.)

Postanowienia art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej1 oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 lit. a) i art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2244