Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Prawo pracodawcy do nazwiska pracownika

1. Nazwisko (i imię) jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej i wymienienie go (ujawnienie) przez inny podmiot w celu identyfikacji danej osoby nie może być zasadniczo uznane...

Przywrócenie do pracy

Zastosowanie art. 45 § 2 KP wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności sprawy, w tym także leżących po stronie pracownika i przemawiających za przywróceniem go do pracy. Wyrok SN z 10.1.2003 r., I...

Przywrócenie terminu

Wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego kasacji, do czego strona została wezwana w trybie doręczenia zastępczego (art. 139 § 1 KPC), powołujący się na wyrok Trybunału...

Zażalenie na postanowienie

Na postanowienie sądu II instancji oddalające wniosek o sprostowanie lub wykładnię wyroku nie przysługuje zażalenie do SN. Postanowienie SN z 12.3.2003 r., I PZ 162/02 Przewodniczący SSN Jadwiga...

Refundacja kosztów leczenia

Kasa Chorych nie może uzależniać refundowania kosztów leku przepisanego osobie, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z 6.2.1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, od własnej oceny...

Przedawnienie roszczeń

Pozew o jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej skierowany przeciwko pracodawcy z mocy art. 123 § 1 KC przerywa bieg przedawnienia roszczeń określonych w art. 444 § 2 i 445 § 1 KC. Wyrok...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 2362