Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

Zgodnie z art. 7 dyrektywy Rady Nr 93/104/WE z 23.11.1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy1, przepis krajowy nie może zezwalać - w trakcie trwania umowy o pracę - na...

Prawo do urlopu wychowawczego

ETS w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich reprezentowana przez D. Martina działającego w charakterze pełnomocnika, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga...

Obowiązek uzyskania zezwolenia dla pracowników

Utrzymując w mocy przepisy ustawy Nr 23/1992 z 30.7.1992 r. w sprawie ochrony prywatnej oraz dekretu królewskiego Nr 2364/ 1994 z 9.12.1994 r. zatwierdzające rozporządzenie w sprawie ochrony...

Dyżur należy zaliczać do czasu pracy

ETS w sprawie AbdelkaderDellas, in. v. Premier ministre

Stan faktyczny: A. Dellas, wyspecjalizowany wychowawca w ośrodkach przyjmujących na zasadach internatu młodzież niepełnosprawną, został zwolniony z pracy. Konflikt z pracodawcą dotyczył rozumienia...

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Spis treści: Prawo pracy Składniki płacy minimalnej Zmniejszenie kwoty pomocy finansowej przyznanej przez Komisję z Europejskiego Funduszu Społecznego Dyskryminacje ze względu na płeć - zwolnienie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 2292