Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Okresy przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej

Okresy przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej nie były objęte obowiązkiem ubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej ani nie były okresami...

Bierna legitymacja procesowa

Zbycie zakładu pracy w toku procesu o zapłatę wynagrodzenia za pracę nie pozbawia byłego pracodawcy biernej legitymacji procesowej w zawisłym sporze, bez względu na to, czy miało miejsce zbycie...

Decyzja organu rentowego

Decyzja organu rentowego nie ma powagi rzeczy osądzonej i w związku z tym nie można skutecznie powoływać się na prawo do świadczeń ustalone błędną decyzją organu rentowego, jeżeli nie zostały...

Pracownik mianowany

W stanie prawnym obowiązującym do 31.12.1998 r. kierownik komunalnego zakładu budżetowego mógł być zatrudniony na podstawie mianowania tylko wówczas, gdy statut gminy wyraźnie przewidywał zatrudnienie...

Stosunek pracy na podstawie wyboru

Pracownik samorządowy po rozwiązaniu stosunku pracy z wyboru łączącego go z tym samym pracodawcą, który zatrudniał go w chwili wyboru, ma prawo powrotu do poprzedniej pracy, jeżeli w związku z wyborem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 2362