Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Zwolnienia grupowe

Wykładni dyrektywy Rady 75/129/EWG z 17.2.1975 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich, odnoszących się do zwolnień grupowych, należy dokonywać w ten sposób, że ma ona zastosowanie w...

Uznanie za wstępnego na utrzymaniu- wymagane dowody

1. Prawo wspólnotowe, w świetle wyroku z 23.9.2003 r. w sprawie C-109/01 Akrich, nie zobowiązuje państw członkowskich do uzależnienia przyznania prawa pobytu obywatelowi państwa trzeciego, będącemu...

Zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność

1. Osoba, z którą pracodawca rozwiązał umowę o pracę wyłącznie z powodu choroby, nie jest objęta ogólnymi ramami ustanowionymi przez dyrektywę Rady 2000/78/WE z 27.11.2000r.1 w celu walki z...

Uznawanie kształcenia i szkolenia zawodowego

1. Dyrektywy 92/511 nie stosuje się wobec wnioskodawcy posiadającego takie kwalifikacje, jak te, na które powołuje się skarżący w postępowaniu przed sądem krajowym, który ubiega się o wykonywanie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 2311