Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Uznawanie dyplomów

W przypadku braku implementacji w terminie przewidzianym w art. 17 dyrektywy Rady 92/51/EWG z 18.6.1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego1,...

Leczenie w innym państwie członkowskim

1. Wykładni art. 22 ust. 2 akapit 2 rozporządzenia Rady 1408/711 należy dokonywać w ten sposób, że aby móc odmówić zgody, o której mowa w ust. 1 lit. c) pkt i) tego przepisu z uwagi na termin...

Wynagrodzenie za urlop

1. Nie jest zgodne z treścią art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/104/WE z 23.11.1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy1, aby część wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi za...

Częściowe uznawanie kwalifikacji zawodowych

1. Jest zgodne z przepisami dyrektywy Rady Nr 89/48/EWG z 21.12.1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 2292