Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Pracownik mianowany

W stanie prawnym obowiązującym do 31.12.1998 r. kierownik komunalnego zakładu budżetowego mógł być zatrudniony na podstawie mianowania tylko wówczas, gdy statut gminy wyraźnie przewidywał zatrudnienie...

Stosunek pracy na podstawie wyboru

Pracownik samorządowy po rozwiązaniu stosunku pracy z wyboru łączącego go z tym samym pracodawcą, który zatrudniał go w chwili wyboru, ma prawo powrotu do poprzedniej pracy, jeżeli w związku z wyborem...

Prawo pracodawcy do nazwiska pracownika

1. Nazwisko (i imię) jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej i wymienienie go (ujawnienie) przez inny podmiot w celu identyfikacji danej osoby nie może być zasadniczo uznane...

Przywrócenie do pracy

Zastosowanie art. 45 § 2 KP wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności sprawy, w tym także leżących po stronie pracownika i przemawiających za przywróceniem go do pracy. Wyrok SN z 10.1.2003 r., I...

Przywrócenie terminu

Wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego kasacji, do czego strona została wezwana w trybie doręczenia zastępczego (art. 139 § 1 KPC), powołujący się na wyrok Trybunału...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 5/2020
Liczba tekstów: 2328