Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Zakaz dyskyminacji w wynagradzaniu ze względu na płeć

Wykładni art. 141 TWE trzeba dokonywać przy założeniu, że odwołanie się do kryterium stażu pracy - jako czynnika wpływającego na określenie wysokości wynagrodzenia - wiąże się z różnicami w...

Kolejne umowy o pracę na czas określony

1. Wykładni klauzuli 5 pkt 1 lit. a) porozumienia ramowego1 powinno się dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia się ona wykorzystaniu kolejnych umów o pracę na czas określony, gdy jedynym tego...

Uznawanie dyplomów

W przypadku braku implementacji w terminie przewidzianym w art. 17 dyrektywy Rady 92/51/EWG z 18.6.1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego1,...

Leczenie w innym państwie członkowskim

1. Wykładni art. 22 ust. 2 akapit 2 rozporządzenia Rady 1408/711 należy dokonywać w ten sposób, że aby móc odmówić zgody, o której mowa w ust. 1 lit. c) pkt i) tego przepisu z uwagi na termin...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2274