Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Prawo do renty a prawo do wynagrodzenia

Zasady, że pracownik nie może pobierać jednocześnie wynagrodzenia za pracę i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - zasiłku chorobowego i świadczenia...

Utrata zaufania do pracownika przyczyną wypowiedzenia

Przedwczesne jest przywrócenie do pracy pracownicy, której wypowiedziano umowę o pracę m.in. ze względu na utratę zaufania, bez uprzedniego jednoznacznego rozstrzygnięcia, czy w konkretnych...

Nieważność umowy o pracę

Nawet jeśli umowa o pracę okazała się nieważna, a zatem nie stworzyła zobowiązań stron w momencie jej zawarcia, to zobowiązania takie powstają wraz z dopuszczeniem pracownika do pracy na warunkach tej...

Uprawnienie pracownika do nieodpłatnego nabycia akcji

1. Umowa między Skarbem Państwa - Ministrem Skarbu Państwa a Spółką Bank Polska Kasa Opieki S.A - Grupa Pekao S.A. zawarta w celu przeprowadzenia nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi akcji...

Wartość przedmiotu sporu

Do ustalenia wartości przedmiotu sporu w sprawie owynagrodzenie za pracę, w tym także za pracę w godzinach nadliczbowych, nie ma zastosowania art. 231 KPC, mimo że wynagrodzenie to pozostaje w związku...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 2337