Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Przywrócenie terminu

Wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego kasacji, do czego strona została wezwana w trybie doręczenia zastępczego (art. 139 § 1 KPC), powołujący się na wyrok Trybunału...

Zażalenie na postanowienie

Na postanowienie sądu II instancji oddalające wniosek o sprostowanie lub wykładnię wyroku nie przysługuje zażalenie do SN. Postanowienie SN z 12.3.2003 r., I PZ 162/02 Przewodniczący SSN Jadwiga...

Refundacja kosztów leczenia

Kasa Chorych nie może uzależniać refundowania kosztów leku przepisanego osobie, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z 6.2.1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, od własnej oceny...

Przedawnienie roszczeń

Pozew o jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej skierowany przeciwko pracodawcy z mocy art. 123 § 1 KC przerywa bieg przedawnienia roszczeń określonych w art. 444 § 2 i 445 § 1 KC. Wyrok...

Przedawnienie roszczeń

Pozew o jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej skierowany przeciwko pracodawcy z mocy art. 123 § 1 KC przerywa bieg przedawnienia roszczeń określonych w art. 444 § 2 i 445 § 1 KC. Wyrok...

Przejście zakładu pracy na wydzierżawiającego - glosa

Monika Turek

Wygaśnięcie umowy dzierżawy zakładu pracy powoduje jego przejście na wydzierżawiającego (art. 231 KP) tylko wtedy, gdy wydzierżawiający odzyskuje faktyczne władztwo nad zakładem pracy. Wyrok SN z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 2292