Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Forma wypłaty wynagrodzenia

Wymaganie pisemnej zgody pracownika na bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia za pracę (art. 86 § 3 KP) ma ściśle bezwzględnie obowiązujący charakter, a postanowienie regulaminu pracy dopuszczające...

Zawieszenie prawa do emerytury

W celu uniknięcia zawieszenia prawa do emerytury (art. 103 ust. 2a ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, t.jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.)...

Ubezpieczenie społeczne obywatela państwa obcego

Obywatel państwa obcego posiadający kartę stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej...

Porozumienie stron a groźba bezprawna

Nie można przyjąć, że pracownik działał pod wpływem bezprawnej groźby, składając oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron, jeżeli pracodawca nie groził mu rozwiązaniem...

Potrącenie z wynagrodzenia

Wyrażenie zgody przez pracownika na dokonanie potrąceń z jego wynagrodzenia bez świadomości wielkości długu i istnienia przesłanki odpowiedzialności jest nieważne. Wyrok SN z 5.5.2004 r., I PK 529/03...

Umowa o wypłatę odprawy pieniężnej

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia obejmuje również przyznanie innych świadczeń, w tym także odpraw pieniężnych jeżeli obowiązek taki wynika z ustawy lub umowy. Wyrok SN z 4.12.2003 r., I PK 60/03...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 2337