Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Pojęcie pracodawcy

Pracodawcą (art. 3 KP) jest przedsiębiorca, który jako osoba fizyczna prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nie zaś prowadzone przez niego przedsiębiorstwo...

Wniosek o rentę inwalidzką

Pracodawca na dwa miesiące przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych powinien poinformować pracownika o możliwości złożenia wniosku o rentę inwalidzką. Pracodawca jest zwolniony od obowiązku...

Forma wypłaty wynagrodzenia

Wymaganie pisemnej zgody pracownika na bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia za pracę (art. 86 § 3 KP) ma ściśle bezwzględnie obowiązujący charakter, a postanowienie regulaminu pracy dopuszczające...

Zawieszenie prawa do emerytury

W celu uniknięcia zawieszenia prawa do emerytury (art. 103 ust. 2a ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, t.jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.)...

Ubezpieczenie społeczne obywatela państwa obcego

Obywatel państwa obcego posiadający kartę stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej...

Porozumienie stron a groźba bezprawna

Nie można przyjąć, że pracownik działał pod wpływem bezprawnej groźby, składając oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron, jeżeli pracodawca nie groził mu rozwiązaniem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 5/2020
Liczba tekstów: 2328