Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Zażalenie na postanowienie

Na postanowienie sądu II instancji oddalające wniosek o sprostowanie lub wykładnię wyroku nie przysługuje zażalenie do SN. Postanowienie SN z 12.3.2003 r., I PZ 162/02 Przewodniczący SSN Jadwiga...

Refundacja kosztów leczenia

Kasa Chorych nie może uzależniać refundowania kosztów leku przepisanego osobie, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z 6.2.1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, od własnej oceny...

Przedawnienie roszczeń

Pozew o jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej skierowany przeciwko pracodawcy z mocy art. 123 § 1 KC przerywa bieg przedawnienia roszczeń określonych w art. 444 § 2 i 445 § 1 KC. Wyrok...

Przedawnienie roszczeń

Pozew o jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej skierowany przeciwko pracodawcy z mocy art. 123 § 1 KC przerywa bieg przedawnienia roszczeń określonych w art. 444 § 2 i 445 § 1 KC. Wyrok...

Przejście zakładu pracy na wydzierżawiającego - glosa

Monika Turek

Wygaśnięcie umowy dzierżawy zakładu pracy powoduje jego przejście na wydzierżawiającego (art. 231 KP) tylko wtedy, gdy wydzierżawiający odzyskuje faktyczne władztwo nad zakładem pracy. Wyrok SN z...

Zmiany w umowie o zakazie konkurencji

W czasie trwania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia strony mogą zmienić swoje zobowiązania, a nawet rozwiązać taką umowę. Mogą w szczególności wprowadzić do takiej umowy postanowienia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265