Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Uprawnienie pracownika do nieodpłatnego nabycia akcji

1. Umowa między Skarbem Państwa - Ministrem Skarbu Państwa a Spółką Bank Polska Kasa Opieki S.A - Grupa Pekao S.A. zawarta w celu przeprowadzenia nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi akcji...

Wartość przedmiotu sporu

Do ustalenia wartości przedmiotu sporu w sprawie owynagrodzenie za pracę, w tym także za pracę w godzinach nadliczbowych, nie ma zastosowania art. 231 KPC, mimo że wynagrodzenie to pozostaje w związku...

Zabezpieczenie powództwa

W sprawie przeciwko syndykowi masy upadłości niedopuszczalne jest zabezpieczenie powództwa przez zajęcie wierzytelności na rachunku bankowym upadłego. Uchwała SN z 23.1.2004 r., III PZP 18/03 ...

Okresy przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej

Okresy przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej nie były objęte obowiązkiem ubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej ani nie były okresami...

Bierna legitymacja procesowa

Zbycie zakładu pracy w toku procesu o zapłatę wynagrodzenia za pracę nie pozbawia byłego pracodawcy biernej legitymacji procesowej w zawisłym sporze, bez względu na to, czy miało miejsce zbycie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 2292