Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Klauzula konkurencyjna ­ a wypowiedzenie zmieniające

Do zmiany warunków umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 KP) nie ma zastosowania art. 42 KP. Wyrok SN z 12.11.2003 r., I PK 591/02 Przewodniczący SSN Herbert Szurgacz,...

Podwyższenie odszkodowania

W umowie o pracę strony mogą określić wyższe odszkodowanie niż przewidziane w art. 58 KP. Postanowienie umowy podwyższające odszkodowanie powinno być oceniane w świetle jego zgodności z zasadami...

Prawo do wcześniejszej emerytury

Przepis art. 29 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353), określający warunki uzyskania prawa do emerytury...

Odpowiedzialność za wypadek przy pracy

Pracodawca i zakład, na którego terenie pracodawca wykonywał czynności zlecone umową, ponoszą odpowiedzialność solidarną za szkodę wyrządzoną pracownikowi poszkodowanemu w wypadku przy pracy, jeżeli...

Ocena stopnia niezdolności do pracy

Przy ocenie niezdolności do pracy warunkującej prawo do renty nie może być pomijane orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wyrok SN z 28.1.2004 r., II UK 222/03 Przewodniczący SSN...

Klauzula konkurencyjna - glosa

W czasie trwania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia strony mogą zmienić swoje zobowiązanie, a nawet rozwiązać taką umowę. Mogą w szczególności wprowadzić do takiej umowy postanowienia...

Warunek rozwiązujący w umowie o zakazie konkurencji

Zamieszczenie w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy warunku rozwiązującego w postaci ustania przyczyny uzasadniającej zakaz konkurencji nie jest sprzeczne z zasadami prawa pracy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 2337