Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Zwolnienie z pracy z powodu nabycia prawa do emerytury

Spełnienie przez pracownika warunków nabycia prawa do emerytury jest społecznie usprawiedliwioną przesłanką jego wyboru do zwolnienia z pracy w ramach racjonalizacji zatrudnienia. Wyrok SN z 3.12.2003...

Zawieszenie prawa do emerytury

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu, jeżeli emeryt nie rozwiąże wszystkich stosunków pracy, w których pozostawał bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury (art. 103 ust. 2a ustawy z...

Stawienie się do pracy po spożyciu alkoholu

Użycie przez pracodawcę nieatestowanego urządzenia do badania zawartości alkoholu w organizmie nie dyskwalifikuje postawionego pracownikowi zarzutu stawienia się do pracy po użyciu alkoholu lub...

Zgłoszenie gotowości do pracy

Wykonywanie pracy u innego pracodawcy nie wyklucza skutecznego zgłoszenia przez pracownika gotowości niezwłocznego podjęcia pracy w rozumieniu art. 48 § 1 KP ani pozostawania w gotowości do jej...

Sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy

Obowiązek prowadzenia przez sąd z urzędu postępowania dowodowego w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy nie zawsze prowadzi do pozytywnego rozstrzygnięcia. Ustalenie, że strony łączył...

Ponowne wypowiedzenie umowy o pracę

Prawomocne orzeczenie sądu przywracające pracownika do pracy, oparte na stwierdzeniu naruszenia przepisów o wypowiadaniu, bez zbadania jego merytorycznej zasadności, nie pozbawia pracodawcy możliwości...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 2337