Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Porozumienie stron a groźba bezprawna

Nie można przyjąć, że pracownik działał pod wpływem bezprawnej groźby, składając oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron, jeżeli pracodawca nie groził mu rozwiązaniem...

Potrącenie z wynagrodzenia

Wyrażenie zgody przez pracownika na dokonanie potrąceń z jego wynagrodzenia bez świadomości wielkości długu i istnienia przesłanki odpowiedzialności jest nieważne. Wyrok SN z 5.5.2004 r., I PK 529/03...

Umowa o wypłatę odprawy pieniężnej

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia obejmuje również przyznanie innych świadczeń, w tym także odpraw pieniężnych jeżeli obowiązek taki wynika z ustawy lub umowy. Wyrok SN z 4.12.2003 r., I PK 60/03...

Prawo do renty a prawo do wynagrodzenia

Zasady, że pracownik nie może pobierać jednocześnie wynagrodzenia za pracę i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - zasiłku chorobowego i świadczenia...

Utrata zaufania do pracownika przyczyną wypowiedzenia

Przedwczesne jest przywrócenie do pracy pracownicy, której wypowiedziano umowę o pracę m.in. ze względu na utratę zaufania, bez uprzedniego jednoznacznego rozstrzygnięcia, czy w konkretnych...

Nieważność umowy o pracę

Nawet jeśli umowa o pracę okazała się nieważna, a zatem nie stworzyła zobowiązań stron w momencie jej zawarcia, to zobowiązania takie powstają wraz z dopuszczeniem pracownika do pracy na warunkach tej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 2292