Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Ocena stopnia niezdolności do pracy

Przy ocenie niezdolności do pracy warunkującej prawo do renty nie może być pomijane orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wyrok SN z 28.1.2004 r., II UK 222/03 Przewodniczący SSN...

Klauzula konkurencyjna - glosa

W czasie trwania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia strony mogą zmienić swoje zobowiązanie, a nawet rozwiązać taką umowę. Mogą w szczególności wprowadzić do takiej umowy postanowienia...

Warunek rozwiązujący w umowie o zakazie konkurencji

Zamieszczenie w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy warunku rozwiązującego w postaci ustania przyczyny uzasadniającej zakaz konkurencji nie jest sprzeczne z zasadami prawa pracy...

Okoliczność uzasadniająca rozpoznanie kasacji

Nie stanowi okoliczności uzasadniającej rozpoznanie kasacji potrzeba wykładni przepisów, których naruszenie nie zostało wskazane jako podstawa kasacji, ani przepisu, który był przedmiotem wykładni SN,...

Choroba zawodowa

Palenie tytoniu, które nie jest wyłączną przyczyną zachorowania na raka płuc, nie wyklucza stwierdzenia choroby zawodowej pracownika, jeżeli w jego środowisku pracy występowały czynniki rakotwórcze....

Odzyskanie zdolności do pracy

Wykonywanie pracy na stanowisku specjalnie dostosowanym do możliwości pracownika nie może być traktowane jako uzyskanie nowych kwalifikacji i nie oznacza odzyskania zdolności do pracy. Wyrok SN z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 2292