Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Zgłoszenie gotowości do pracy

Wykonywanie pracy u innego pracodawcy nie wyklucza skutecznego zgłoszenia przez pracownika gotowości niezwłocznego podjęcia pracy w rozumieniu art. 48 § 1 KP ani pozostawania w gotowości do jej...

Sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy

Obowiązek prowadzenia przez sąd z urzędu postępowania dowodowego w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy nie zawsze prowadzi do pozytywnego rozstrzygnięcia. Ustalenie, że strony łączył...

Ponowne wypowiedzenie umowy o pracę

Prawomocne orzeczenie sądu przywracające pracownika do pracy, oparte na stwierdzeniu naruszenia przepisów o wypowiadaniu, bez zbadania jego merytorycznej zasadności, nie pozbawia pracodawcy możliwości...

Klauzula konkurencyjna ­ a wypowiedzenie zmieniające

Do zmiany warunków umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 KP) nie ma zastosowania art. 42 KP. Wyrok SN z 12.11.2003 r., I PK 591/02 Przewodniczący SSN Herbert Szurgacz,...

Podwyższenie odszkodowania

W umowie o pracę strony mogą określić wyższe odszkodowanie niż przewidziane w art. 58 KP. Postanowienie umowy podwyższające odszkodowanie powinno być oceniane w świetle jego zgodności z zasadami...

Prawo do wcześniejszej emerytury

Przepis art. 29 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353), określający warunki uzyskania prawa do emerytury...

Odpowiedzialność za wypadek przy pracy

Pracodawca i zakład, na którego terenie pracodawca wykonywał czynności zlecone umową, ponoszą odpowiedzialność solidarną za szkodę wyrządzoną pracownikowi poszkodowanemu w wypadku przy pracy, jeżeli...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 2292