Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Granice mocy wiążącej prawomocnego wyroku sądu

Organ rentowy rozpoznający wniosek o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy nie jest związany prawomocnym wyrokiem wydanym w sprawie z powództwa pracownika przeciwko pracodawcy o ustalenie lub zmianę...

Zaniechanie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy

Szkoła odpowiada za szkodę wyrządzoną nauczycielowi wskutek zaniechania zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Wyrok SN z 13.5.2004 r., II UK 371/03 SN, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy,...

Wygaśnięcie zakazu konkurencji po śmierci pracownika

Obowiązek zaniechania działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy jest ściśle związany z osobą pracownika, co w razie śmierci powoduje wygaśnięcie umowy o zakazie konkurencji. Wyrok SN z...

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy stanowi przerwę w wykonywaniu pracy przeznaczoną na wypełnienie obowiązków związanych z rodzicielstwem - urodzeniem i wychowaniem potomstwa. Urlop wychowawczy uznawany jest za...

Odwołanie ze stanowiska

1. Zmiana regulaminu wynagradzania po dniu odwołania pracownika ze stanowiska nie uprawnia go do otrzymania wynagrodzenia za okres wypowiedzenia w wysokości wyższej od przysługującej przed odwołaniem...

Ochrona wynagrodzenia za pracę

Odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe należy zaliczać do szeroko pojętego wynagrodzenia, które obejmuje ochrona polegająca na ograniczeniu stosowania doń potrąceń. Wyrok SN z 19.2.2004 r., I PK...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 2337