Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Przejście zakładu pracy na dwóch pracodawców

W razie likwidacji dotychczasowego pracodawcy i przejęcia jego majątku oraz zadań przez dwóch odrębnych pracodawców każdy z nich przejmuje część pracowników, odpowiednio do przejętej części majątku i...

Utrata zaufania do pracownika

Utrata zaufania uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli pracownikowi można postawić zarzut nadużycia zaufania pracodawcy, choćby w sposób niestanowiący naruszenia obowiązków...

Wyrok SN z 5.7.2002 r., I PKN 235/01 - glosa

Przepis art. 4771 § 1 KPC, dopuszczający orzekanie ponad żądanie, nie może być rozumiany jako zezwalający na orzekanie wbrew żądaniu powoda. Wyrok SN z 5.7.2002 r., I PKN 235/011 Uwagi wstępne ...

Umowa o zakazie konkurencji

W umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 KP) należy skonkretyzować zakres tego zakazu. W przypadku osób wchodzących w skład organu osoby prawnej, mających dostęp do...

Odmowa poddania się kontrolnym badaniom lekarskim

Odmowa poddania się kontrolnym badaniom lekarskim po długotrwałej chorobie uzasadnia niedopuszczenie pracownika do pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia, gdy wyłączną przyczyną tej odmowy są...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 2337