Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Obowiązek informowania pracowników

1. Obowiązek informowania pracowników, a także byłych pracowników, o przysługujących im uprawnieniach związanych z prywatyzacją przedsiębiorstwa państwowego wynika z ogólnego obowiązku pracodawcy...

Wniosek o podjęcie wypłaty zawieszonej emerytury

Ubezpieczony, który we wniosku o podjęcie wypłaty emerytury zawieszonej nieprzerwanie od dnia ustalenia prawa do niej nie zgłosił wniosku o ponowne obliczenie podstawy tego świadczenia - stosownie do...

Granice mocy wiążącej prawomocnego wyroku sądu

Organ rentowy rozpoznający wniosek o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy nie jest związany prawomocnym wyrokiem wydanym w sprawie z powództwa pracownika przeciwko pracodawcy o ustalenie lub zmianę...

Zaniechanie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy

Szkoła odpowiada za szkodę wyrządzoną nauczycielowi wskutek zaniechania zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Wyrok SN z 13.5.2004 r., II UK 371/03 SN, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy,...

Wygaśnięcie zakazu konkurencji po śmierci pracownika

Obowiązek zaniechania działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy jest ściśle związany z osobą pracownika, co w razie śmierci powoduje wygaśnięcie umowy o zakazie konkurencji. Wyrok SN z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 2292