Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Uprawnienie do reprezentowania spółki kapitałowej - glosa

Robert Pabis

Jeżeli uprawnienie do reprezentowania spółki mogą uzyskać pełnomocnicy powołani przez wspólników, to nie powinno budzić wątpliwości, że sami wspólnicy mogą w odpowiedniej do tego formie (uchwale)...

Przejście zakładu pracy

Umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta z dotychczasowym pracodawcą nie przekształca się w umowę na czas określony u nowego pracodawcy wskutek zobowiązania się przez niego do zatrudniania...

Osiągnięcie wieku emerytalnego przyczyną wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony wyłącznie z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego jest nieuzasadnione w rozumieniu art. 45 § 1 KP. Wyrok SN z 4.11.2004 r., I PK 7/04 Przewodniczący...

Regulamin wynagradzania

1. Regulamin wynagradzania, który nie został ustalony na piśmie i podany do wiadomości pracowników w sposób określony w art. 772 § 6 KP, nie obowiązuje jako akt prawny. 2. Wypowiedzenie zmieniające...

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

1. Korzystanie w pracy przez pracownika zajmującego stanowisko kierownicze z nielegalnych programów komputerowych jest naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych i może stanowić uzasadnioną...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265