Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę

Nie ma przeszkód prawnych, aby w porozumieniu rozwiązującym stosunek pracy jego strony dobrowolnie uzgodniły obowiązek pracownika wykorzystania zarówno należnego, jak i zaległego urlopu wypoczynkowego...

Świadczenia z pracowniczego programu emerytalnego

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Wykładni klauzuli 4 pkt 1 i 2 porozumienia ramowego1 oraz art. 4 dyrektywy 2006/54 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego...

Wybory przedstawicieli pracowników

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni art. 45 TFUE należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego, takim jak przepisy rozpatrywane w postępowaniu głównym, na mocy których pracownicy...

Sprzeczny z prawem skład sądu orzekającego

Brak delegacji sędziego do pełnienia obowiązków w innym sądzie, obejmującej dzień publikacji wyroku (art. 326 KPC), oznacza, że skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa (art. 379 pkt 4...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2244