Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Zasady ustalania wysokości świadczeń emerytalnych

Skorzystanie z przywileju nabycia i pobrania wcześniejszych emerytur na podstawie przepisów szczególnych dotyczących emerytur dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po 31.12.1948 r., a przed...

Klauzula konkurencyjna po ustaniu stosunku pracy

Klauzula konkurencyjna po ustaniu stosunku pracy może przejść na podmiot przejmujący pracodawcę na podstawie przepisów przewidujących sukcesję praw i obowiązków (np. art. 494 KSH) Wyrok SN z...

Dyskryminacja pośrednia ze względu na płeć

Ewa Skibińska (oprac.)

Przepisy dyrektywy Rady 76/207/EWG z 9.2.1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz...

Odpoczynek tygodniowy

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 5 dyrektywy Rady 93/104/WE z 23.11.1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy1 oraz art. 5 akapit pierwszy dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003...

Stan gotowości do wykonywania pracy

W przypadku osoby zamieszkującej w innym mieście, korzystającej z emerytury (wypłacanej po przedstawieniu przez wnioskodawcę świadectwa pracy o rozwiązaniu stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą),...

Nienależnie pobrany zasiłek chorobowy

Zwrot zasiłku chorobowego musi być oparty na art. 84 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.), co nakazuje sądowi wskazanie, jakie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2244