Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Obliczanie uprawnień emerytalnych

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Rozporządzenie (EWG) Nr 1408/71 z 14.6.1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich...

Wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych

Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia zawartej z podmiotem trzecim, w ramach której faktycznie świadczył on pracę na rzecz swego pracodawcy, nie...

Ochrona praw pracowników podczas przejęcia przedsiębiorstwa

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Wykładni art. 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2001/23/WE z 12.3.2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia...

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany coroczny urlop

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Wykładni art. 7 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy1 oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych UE2, ustanawiającego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2247