Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Stan gotowości do wykonywania pracy

W przypadku osoby zamieszkującej w innym mieście, korzystającej z emerytury (wypłacanej po przedstawieniu przez wnioskodawcę świadectwa pracy o rozwiązaniu stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą),...

Nienależnie pobrany zasiłek chorobowy

Zwrot zasiłku chorobowego musi być oparty na art. 84 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.), co nakazuje sądowi wskazanie, jakie...

Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę

Nie ma przeszkód prawnych, aby w porozumieniu rozwiązującym stosunek pracy jego strony dobrowolnie uzgodniły obowiązek pracownika wykorzystania zarówno należnego, jak i zaległego urlopu wypoczynkowego...

Świadczenia z pracowniczego programu emerytalnego

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Wykładni klauzuli 4 pkt 1 i 2 porozumienia ramowego1 oraz art. 4 dyrektywy 2006/54 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego...

Wybory przedstawicieli pracowników

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni art. 45 TFUE należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego, takim jak przepisy rozpatrywane w postępowaniu głównym, na mocy których pracownicy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 2197