Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Rozkład czasu pracy

Ewa Skibińska (oprac.)

Przepisy dyrektywy 2010/18 należy interpretować w ten sposób, że nie mają one zastosowania do uregulowania krajowego, takiego jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które przyznaje pracownikowi, w...

Automatyczne ustanie stosunku pracy

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 2 ust. 5 dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r., ustanawiając ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1, należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on...

Prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym

Po wydaniu na wniosek ubezpieczonego ostatecznej decyzji o przyznaniu prawa do emerytury na podstawie art. 27 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie jest...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 2431