Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym

Po wydaniu na wniosek ubezpieczonego ostatecznej decyzji o przyznaniu prawa do emerytury na podstawie art. 27 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie jest...

Status prawny pracownika

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Przepisy dyrektywy 2001/23/WE z 12.3.2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub...

Umowy o dzieło autorskie w postaci utworu naukowego

Powstanie utworu w rozumieniu ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) nie przesądza o tym, że jego twórca wykonał go w ramach umowy o...

Braki formalne odwołania od decyzji organu rentowego

Braki formalne odwołania od decyzji organu rentowego, których nie usunięto w procedurze wynikającej z art. 130 § 1 KPC, a które można usunąć w trakcie postępowania wyjaśniającego, nie mogą uzasadniać...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409