Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Nabycie akcji prywatyzowanej spółki przez pracowników

Zgodne z prawem nabycie akcji prywatyzowanej spółki wyklucza skuteczne dochodzenie roszczeń związanych z dodatkową emisją akcji przeznaczoną dla pracowników pozwanej lub podmiotów zależnych, którzy...

Trzecia umowa na czas określony

Artykuł 251 KP nie ma zastosowania, gdy ustawa w sposób wyczerpujący wskazuje okoliczności, w których strony mogą zawrzeć umowę o pracę na czas określony. Wyrok SN z 9.4.2015 r., I PK 213/14 ...

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Nieokreślenie odszkodowania albo określenie jego wysokości poniżej 25% otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia nie powoduje nieważności umowy (klauzuli konkurencyjnej). Postanowienia umowy...

Prawo kierowcy do ryczałtu na nocleg

Istota „ryczałtu” jako świadczenia kompensacyjnego polega na tym, że świadczenie takie z założenia jest oderwane od rzeczywistego poniesienia kosztów i nie pokrywa w całości wszystkich wydatków z...

Uzasadnione podstawy skargi kasacyjnej

Zgodnie z utrwalonym poglądem SN kwestionowanie ustaleń faktycznych i oceny dowodów nie może stanowić uzasadnionej podstawy skargi kasacyjnej. Wyrok SN z 28.1.2015 r., I PK 154/14 Przewodniczący...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490