Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Zapewnienie przez pracodawcę noclegu kierowcy

Zapewnienie kierowcy wykonującemu przewozy w międzynarodowym transporcie drogowym odpowiedniego miejsca do spania w kabinie samochodu ciężarowego nie oznacza zapewnienia mu bezpłatnego noclegu. Wyrok...

Ochrona macierzyństwa a likwidacja stanowiska pracy

Ochrona macierzyństwa powinna ustąpić potrzebie organizacyjnej pracodawcy przejawiającej się w zlikwidowaniu stanowiska pracy. Wyrok SN z 5.5.2016 r., II PK 65/15 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy...

Uposażenie funkcjonariusza służby więziennej

Funkcjonariuszowi służby więziennej, wobec którego umorzono postępowanie karne z powodu przedawnienia, amnestii, warunkowego zawieszenia kary, nie przysługuje zawieszona w okresie tego postępowania...

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

Umowa o pracę zawarta na czas określony z upływem tego czasu rozwiązuje się, a nie wygasa. Wyrok SN z 17.5.2016 r., I PK 141/15 Przewodniczący Sędzia SN Katarzyna Gonera, Sędziowie SN: Zbigniew Hajn...

Przesłanki nabycia prawa do odprawy rentowej

Przesłankami nabycia prawa do odprawy rentowej są: rozwiązanie stosunku pracy, przyznania prawa do renty i związek funkcjonalny między nimi. Wyrok z 25.5.2016 r., II PK 130/15 Przewodniczący Sędzia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409