Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Prawo do odprawy emerytalnej

Pracownik nie może zrzec się prawa do odprawy emerytalnej. Wyrok SN z 16.3.2017 r., I PK 110/16 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Myszka, Sędzia SN Romualda Spyt, Sędzia SA Marek Procek...

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym nie ma obowiązku kontrolowania poczty elektronicznej. Wyrok SN z 8.3.2017 r., II PK 26/16 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar, Sędzia SA Marek...

Zgłoszenie gotowości podjęcia pracy przez pracownika

Przyczyna przekroczenia terminu z art. 48 § 1 KP musi być niezależna od pracownika. Wyrok SN z 25.1.2017 r., II PK 320/15 Przewodniczący Sędzia SN Bohdan Bieniek, Sędziowie SN: Halina Kiryło...

Ocena okresowa pracownika

Sąd rozpatrujący odwołanie od oceny okresowej nie jest uprawniony do podwyższenia pozytywnej oceny kwalifikacyjnej. Wyrok SN z 19.1.2017 r., I PK 48/16 Przewodniczący Prezes SN Józef Iwulski (sprawo...

Prawo pracodawcy do pozyskania informacji od pracownika

Granice prawa pracodawcy do pozyskiwania informacji od pracownika są wyznaczone przez normy ustanawiające zakaz dyskryminacji oraz naruszania dóbr osobistych pracownika. Wyrok z 19.1/2017 r., II PK...

Odszkodowanie z tytułu nienawiązania stosunku pracy

Nieuwzględnienie przez sąd wniosków dowodowych strony nie składa się na przesłankę nieważności postępowania. Wyrok SN z 6.12.2016 r., II PK 254/15 Przewodniczący Sędzia SN Jolanta Frańczak,...

Ustna zmiana roszczenia przez pracownika na rozprawie

Pracownik działający bez adwokata lub radcy prawnego może zgłosić w sądzie I instancji ustnie do protokołu zmianę żądania. Wyrok SN z 16.12.2016 r., II PK 288/15 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409