Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Bezpodstawne wzbogacenie się pracownika

Dla zastosowania art. 411 pkt 2 KC istotne znaczenie mają okoliczności towarzyszące bezpodstawnemu wzbogaceniu. Jeśli pozwany o zwrot nienależnego świadczenia zrealizował swoje prawo podmiotowe...

Dodatek funkcyjny dla pracownika

Dodatek funkcyjny, przyznany pracownikowi szkoły wyższej w związku z pełnieniem funkcji, przysługuje wyłącznie w okresie jej pełnienia. Wyrok SN z 26.7.2017 r., II PK 218/16 Przewodniczący Sędzia SN...

Zatrudnienie adiunkta na uczelni

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym pozostawia uczelni do uregulowania w statucie kwestię zatrudnienia adiunkta bez habilitacji. Wyrok SN z 7.6.2017 r., II PK 163/16 Przewodniczący Sędzia SN Bohda...

Wola stron przy zawieraniu umowy cywilnoprawnej

Praca organizowana przez zatrudniającego, nawet pod jego kierownictwem i kontrolą, nie jest właściwa tylko stosunkom pracy. Wyrok SN z 28.3.2017 r., II PK 15/16 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409