Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo Pracy / Labour Law

Porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę

Nie ma przeszkód prawnych, aby w porozumieniu rozwiązującym stosunek pracy jego strony dobrowolnie uzgodniły obowiązek pracownika wykorzystania zarówno należnego, jak i zaległego urlopu wypoczynkowego...

Sprzeczny z prawem skład sądu orzekającego

Brak delegacji sędziego do pełnienia obowiązków w innym sądzie, obejmującej dzień publikacji wyroku (art. 326 KPC), oznacza, że skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa (art. 379 pkt 4...

Zdolność sądowa i procesowa pracodawcy

Zdolność sądowa i procesowa pracodawcy oznacza, że jest on samodzielnym mocodawcą pełnomocnictwa procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 86, art 459, art. 460 § 1 KPC). Wyrok SN z...

Bezpodstawne wzbogacenie się pracownika

Dla zastosowania art. 411 pkt 2 KC istotne znaczenie mają okoliczności towarzyszące bezpodstawnemu wzbogaceniu. Jeśli pozwany o zwrot nienależnego świadczenia zrealizował swoje prawo podmiotowe...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400