Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS

Język umowy o pracę o charakterze transgranicznym

Ewa Skibińska

Postanowienia art. 45 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu regionu (jednostki sfederowanej) państwa członkowskiego, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu...

Dyskryminacja ze względu na płeć w zakresie wynagrodzenia

Ewa Skibińska

Postanowienie art. 141 TWE (obecnie art. 157 TFUE) i przepisy dyrektywy 75/1171 należy interpretować w ten sposób, że: – pracownicy wykonują taką samą pracę lub pracę o równej wartości, jeżeli,...

Status pracownika a prawo do pomocy na kształcenie

Ewa Skibińska

Wykładni przepisów art. 7 ust. 1 lit. c) i art. 24 ust. 2 dyrektywy 2004/381 należy dokonywać w ten sposób, że obywatelowi Unii, który odbywa studia w przyjmującym państwie członkowskim oraz...

Pomoc na zatrudnienie bezrobotnych

Ewa Skibińska

Postanowienia art. 45 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, które uzależnia przyznanie pracodawcom pomocy na zatrudnienie...

Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Ewa Skibińska

1. Przepisy art. 2 ust. 2 i art. 6 ust. 1 2000/78/WE1 należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie istnieniu uregulowania wchodzącego w skład systemu ochrony socjalnej danego...

Zmniejszenie prawa do corocznego urlopu wypoczynkowego

Ewa Skibińska

Postanowienie art. 31 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej1 oraz przepis art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/882 należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie istnieniu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2274