Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS

Uprawnienie do emerytur w kilku krajach członkowskich

Ewa Skibińska

Przepis art. 28 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Nr 1408/711 należy interpretować w ten sposób, że wskazane w tam „ustawodawstwo”, któremu emeryt lub rencista podlegał najdłużej, to ustawodawstwo...

Prawo właściwe dla umowy o pracę

Ewa Skibińska (opracowanie)

Postanowienie art. 6 ust. 2 Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych1 należy interpretować w ten sposób, że nawet jeżeli pracownik świadczy pracę w wykonaniu umowy o pracę zazwyczaj...

Przejęcie przedsiębiorstw a swoboda przedsiębiorczości

Ewa Skibińska

Przepis art. 3 dyrektywy 2001/231 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie wprowadzeniu przez państwo członkowskie uregulowania, zgodnie z którym, w razie przejęcia...

Likwidacja stanowisk ze względu na problemy gospodarcze kraju

Ewa Skibińska

Przepisy dyrektywy 76/2071, przy założeniu, że znacznie większa liczba kobiet niż mężczyzn korzysta z urlopu rodzicielskiego, czego sprawdzenie jest zadaniem sądu krajowego, oraz przepisy Porozumienia...

Odebranie polskiej emerytury

Ewa Skibińska

Przepis art. 10 rozporządzenia Nr 1408/711 należy interpretować w ten sposób, że na potrzeby stosowania tego rozporządzenia jedna osoba nie może mieć jednocześnie dwóch zwykłych miejsc zamieszkania na...

Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną

Ewa Skibińska

1. Przepisy art. 2 ust. 2 i art. 10 ust. 1 dyrektywy 2000/781 ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy należy interpretować w ten sposób, że...

Język umowy o pracę o charakterze transgranicznym

Ewa Skibińska

Postanowienia art. 45 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu regionu (jednostki sfederowanej) państwa członkowskiego, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265