Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni przepisu art. 7 dyrektywy 2003/881 należy dokonywać w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie krajowym przepisom prawa lub praktyce, takim jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które...

Urlop macierzyński

Ewa Skibińska (oprac.)

Przepisy dyrektywy 96/341 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego – takiemu jak przewidziany przez układy zbiorowe rozpatrywane w postępowaniach...

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński

Ewa Skibińska (opracowanie)

1. Wykładni przepisów dyrektywy 92/851 należy dokonywać w ten sposób, że państwa członkowskie nie są zobowiązane do przyznania urlopu macierzyńskiego na podstawie art. 8 tej dyrektywy pracownicy...

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony

Ewa Skibińska (oprac.)

Klauzulę 4 pkt 1 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony1 należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które przewiduje, w odniesieniu do...

Przedawnienie roszczeń pracowniczych

Ewa Skibińska (opracowanie)

Unijne prawo, a zwłaszcza zasada skuteczności, nie stoi na przeszkodzie krajowemu przepisowi, na podstawie którego do prawa pracownika o ponowną ocenę okresów zatrudnienia, które należy uwzględnić w...

Umowa o pracę na czas określony

Ewa Skibińska

1. Klauzulę 4 pkt 1 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony1 należy interpretować w ten sposób, że może być ona powoływana bezpośrednio wobec organu, takiego jak Poste Italiane SpA2. ...

Ochrona pracowników w przypadku niewypłacalności pracodawcy

Ewa Skibińska

Wykładni przepisów dyrektywy 80/9871 należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie przepisowi krajowemu niegwarantującemu roszczeń z tytułu zaległego wynagrodzenia, które stały się...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2274