Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS

Dyskryminacja ze względu na wiek

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni art. 2 ust. 2, art. 4 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1 należy...

Przekształcenie umowy o pracę

Ewa Skibińska (oprac.)

Porozumienie ramowe w sprawie pracy w niepełnym wymiarze godzin1, a w szczególności jego klauzulę 5 pkt 2, należy interpretować w ten sposób, że to Porozumienie, w okolicznościach takich jak w sprawie...

Minimalne wynagrodzenie

Ewa Skibińska (oprac.)

W sytuacji takiej jak w postępowaniu głównym, w której oferent zamierza wykonać zamówienie publiczne przy wykorzystaniu wyłącznie pracowników zatrudnionych przez podwykonawcę mającego siedzibę w...

Świadczenie z tytułu wypadku przy pracy

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Wykładni art. 4 ust. 1 dyrektywy 79/71 należy dokonywać w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, na podstawie którego uwzględnia się różnicę w średniej oczekiwanej...

Ochrona pracowników w przypadku niewypłacalności pracodawcy

Ewa Skibińska (oprac.)

Uregulowanie krajowe, zgodnie z którym pracodawca może dochodzić od zainteresowanego państwa członkowskiego wypłaty wynagrodzenia za czas trwania postępowania kwestionującego rozwiązanie umowy o pracę...

Zakres pojęcia „pracownik”

Ewa Skibińska (oprac.)

Postanowienia art. 45 TFUE należy interpretować w ten sposób, że kobieta, która zaprzestaje pracy lub poszukiwania pracy z uwagi na fizyczne ograniczenia wynikające z zaawansowanej ciąży i okresu...

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni przepisu art. 7 dyrektywy 2003/881 należy dokonywać w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie krajowym przepisom prawa lub praktyce, takim jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265