Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS

Zwolnienia grupowe

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Artykuł 1 ust. 1 ak. 1 lit. a) dyrektywy Rady 98/59/WE z 20.7.1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych1 należy interpretować w ten sposób,...

Pracownik

Ewa Skibińska (oprac.)

Pojęcie pracownika w rozumieniu art. 7 dyrektywy 2003/88 dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy1 i postanowienia art. 31 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej2 należy...

Wymóg znajomości języków

Ewa Skibińska (oprac.)

Wymagając od kandydatów na stanowiska pracy w lokalnej administracji publicznej posiadania dyplomów lub świadectw, z których nie wynika, że ukończyli naukę w danym języku, wykazania znajomości języka...

Pracownik przygraniczny

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 71 ust. 1 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia Nr 1408/711 należy interpretować w ten sposób, że pracownik przygraniczny, który bezpośrednio po zakończeniu stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu...

Obowiązek alimentacyjny rodziców

Niemożność zapewnienia dziecku utrzymania powinna być rozumiana jako niemożność wywołana okolicznościami obiektywnymi i niezawinionymi przez rodziców. Wyrok SN z 7.10.2014 r., I UK 50/14 ...

„Minimalna stawka płacy” pracowników delegowanych

1. W okolicznościach takich jak rozpatrywane w sprawie w postępowaniu głównym przepisy dyrektywy 96/71 Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach...

Dyskryminacja ze względu na otyłość

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Wykładni unijnego prawa Unii należy dokonywać w ten sposób, że w kontekście zatrudnienia i pracy nie ustanawia ono ogólnej zasady niedyskryminacji ze względu na otyłość. 2. Wykładni przepisów...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2274