Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS

Świadczenia rodzinne w przypadku rozwodu

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Wykładni art. 60 ust. 1 zd. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z 16.9.2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów...

Czas pracy

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 2 pkt 1 dyrektywy 2003/88/WE dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy1 należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach takich jak w postępowaniu głównym, w których...

Świadczenia dla osób poszukujących pracy

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 24 dyrektywy 2004/38 w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich1 i art. 4 rozporządzenia Nr 883/2004 w...

Prawo do urlopu rodzicielskiego

Ewa Skibińska (oprac.)

Przepisy dyrektywy Rady 96/34 z 3.6.1996 r. w sprawie Porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez UNICE, CEEP i ETUC r.1 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z...

Zakres pojęcia „pracownik”

Ewa Skibińska (oprac.)

1) Artykuł 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 98/59 z 20.7.1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych1 należy interpretować w ten sposób, że stoi...

Delegowanie pracowników

Ewa Skibińska (oprac.)

1) Wykładni postanowień rozdziału 1 ust. 2 i 13 załącznika X do Akt o przystąpieniu z 2003 r.1 oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę UE należy dokonywać w ten sposób, że Republika Austrii...

Zwolnienia grupowe

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Artykuł 1 ust. 1 ak. 1 lit. a) dyrektywy Rady 98/59/WE z 20.7.1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych1 należy interpretować w ten sposób,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265