Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS / Judicature TS

Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni art. 12a pkt 1a rozporządzenia (EWG) Nr 574/72 z 21.3.1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników...

Zwolnienia grupowe

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 1 ust. 1 dyrektywy 98/59 z 20.7.1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych1 należy interpretować w ten sposób, że jednostronną zmianę...

Jednostronna zmiana przez pracodawcę warunków pracy i płacy

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 1 ust. 1 i art. 2 dyrektywy 98/59/WE z 20.7.1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych1 należy interpretować w ten sposób, iż...

Dyskryminacja ze względu na wiek

Ewa Skibińska (oprac.)

Postanowienia art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej1 oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 lit. a) i art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki...

Praca o charakterze marginalnym

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni art. 13 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29.4.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego1 należy dokonywać w ten sposób, że w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400