Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS / Judicature TS

Ochrona praw pracowników podczas przejęcia przedsiębiorstwa

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Wykładni art. 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2001/23/WE z 12.3.2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia...

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany coroczny urlop

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Wykładni art. 7 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy1 oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych UE2, ustanawiającego...

Dyskryminacja pośrednia ze względu na płeć

Ewa Skibińska (oprac.)

Przepisy dyrektywy Rady 76/207/EWG z 9.2.1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz...

Odpoczynek tygodniowy

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 5 dyrektywy Rady 93/104/WE z 23.11.1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy1 oraz art. 5 akapit pierwszy dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003...

Świadczenia z pracowniczego programu emerytalnego

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Wykładni klauzuli 4 pkt 1 i 2 porozumienia ramowego1 oraz art. 4 dyrektywy 2006/54 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego...

Wybory przedstawicieli pracowników

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni art. 45 TFUE należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego, takim jak przepisy rozpatrywane w postępowaniu głównym, na mocy których pracownicy...

Ustalenie warunków prawa do emerytury

Powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej, przed 2.1.1999 r., nie wyczerpuje dyspozycji „pozostawania w służbie” w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z 18.2.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400