Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS / Judicature TS

Zachowanie statusu pracownika

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 7 ust. 1 lit. a) i art. 7 ust. 3 lit. c) dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania...

Czas pracy

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 3, 5 i 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/88/WE z 4.11.2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy1 w zw. z art. 31 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii...

Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 11 ust. 3 lit. e) rozporządzenia Nr 883/20041 należy interpretować w ten sposób, że sytuacja taka jak w sprawie w postępowaniu głównym, w której osoba – mimo iż pracuje jako marynarz dla...

Odprawa w przypadku rozwiązania umowy o pracę

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Klauzulę 4 pkt 1 Porozumienia ramowego1 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, w którym nie przewidziano wypłaty żadnej odprawy pracownikom...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400