Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS / Judicature TS

Rozkład czasu pracy

Ewa Skibińska (oprac.)

Przepisy dyrektywy 2010/18 należy interpretować w ten sposób, że nie mają one zastosowania do uregulowania krajowego, takiego jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które przyznaje pracownikowi, w...

Automatyczne ustanie stosunku pracy

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 2 ust. 5 dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r., ustanawiając ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1, należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on...

Status prawny pracownika

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Przepisy dyrektywy 2001/23/WE z 12.3.2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub...

Wynagrodzenie nauczycieli

Ewa Skibińska (oprac.)

Klauzulę 4 pkt 1 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony1 należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400