Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS / Judicature TS

Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Pojęcie „warunków dostępu do zatrudnienia […] [lub pracy]”, zawarte w art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w...

Odszkodowanie z powodu dyskryminacji ze względu na wiek

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Artykuły 2 i 6 dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1 należy interpretować w ten sposób, że te przepisy...

Zasiłki dla bezrobotnych

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Artykuł 62 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29.4.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego1 należy interpretować w ten sposób, że...

Odprawa z tytułu ustania stosunku pracy

1. Klauzulę 4 pkt 1 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony1 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie przepisom prawa krajowego, które nie przewidują wypłaty...

Niezdolność do pracy w trakcie urlopu

1. Wykładni art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy1 należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi on na...

Wcześniejsza emerytura

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 5 lit. a) rozporządzenia Nr 883/20041 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie ustawodawstwu państwa członkowskiego, które dla celów skorzystania przez pracownika z...

Dodatek emerytalny lub rentowy

Ewa Skibińska (oprac.)

Przepisy dyrektywy 79/71 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, który ze względu na wkład demograficzny kobiet w system zabezpieczenia społecznego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400