Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS / Judicature TS

Przekształcenie umowy o pracę

Ewa Skibińska (oprac.)

Porozumienie ramowe w sprawie pracy w niepełnym wymiarze godzin1, a w szczególności jego klauzulę 5 pkt 2, należy interpretować w ten sposób, że to Porozumienie, w okolicznościach takich jak w sprawie...

Minimalne wynagrodzenie

Ewa Skibińska (oprac.)

W sytuacji takiej jak w postępowaniu głównym, w której oferent zamierza wykonać zamówienie publiczne przy wykorzystaniu wyłącznie pracowników zatrudnionych przez podwykonawcę mającego siedzibę w...

Świadczenie z tytułu wypadku przy pracy

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Wykładni art. 4 ust. 1 dyrektywy 79/71 należy dokonywać w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, na podstawie którego uwzględnia się różnicę w średniej oczekiwanej...

Ochrona pracowników w przypadku niewypłacalności pracodawcy

Ewa Skibińska (oprac.)

Uregulowanie krajowe, zgodnie z którym pracodawca może dochodzić od zainteresowanego państwa członkowskiego wypłaty wynagrodzenia za czas trwania postępowania kwestionującego rozwiązanie umowy o pracę...

Zakres pojęcia „pracownik”

Ewa Skibińska (oprac.)

Postanowienia art. 45 TFUE należy interpretować w ten sposób, że kobieta, która zaprzestaje pracy lub poszukiwania pracy z uwagi na fizyczne ograniczenia wynikające z zaawansowanej ciąży i okresu...

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni przepisu art. 7 dyrektywy 2003/881 należy dokonywać w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie krajowym przepisom prawa lub praktyce, takim jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które...

Urlop macierzyński

Ewa Skibińska (oprac.)

Przepisy dyrektywy 96/341 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego – takiemu jak przewidziany przez układy zbiorowe rozpatrywane w postępowaniach...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400