Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS / Judicature TS

Wymóg znajomości języków

Ewa Skibińska (oprac.)

Wymagając od kandydatów na stanowiska pracy w lokalnej administracji publicznej posiadania dyplomów lub świadectw, z których nie wynika, że ukończyli naukę w danym języku, wykazania znajomości języka...

Pracownik przygraniczny

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 71 ust. 1 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia Nr 1408/711 należy interpretować w ten sposób, że pracownik przygraniczny, który bezpośrednio po zakończeniu stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu...

Obowiązek alimentacyjny rodziców

Niemożność zapewnienia dziecku utrzymania powinna być rozumiana jako niemożność wywołana okolicznościami obiektywnymi i niezawinionymi przez rodziców. Wyrok SN z 7.10.2014 r., I UK 50/14 ...

„Minimalna stawka płacy” pracowników delegowanych

1. W okolicznościach takich jak rozpatrywane w sprawie w postępowaniu głównym przepisy dyrektywy 96/71 Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach...

Dyskryminacja ze względu na otyłość

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Wykładni unijnego prawa Unii należy dokonywać w ten sposób, że w kontekście zatrudnienia i pracy nie ustanawia ono ogólnej zasady niedyskryminacji ze względu na otyłość. 2. Wykładni przepisów...

Specjalne nieskładkowe świadczenia pieniężne

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Rozporządzenie Nr 883/20041 należy interpretować w ten sposób, że „specjalne nieskładkowe świadczenia pieniężne” w rozumieniu art. 3 ust. 3 i art. 70 rozporządzenia są objęte zakresem stosowania...

Dyskryminacja ze względu na wiek

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni art. 2 ust. 2, art. 4 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1 należy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400