Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS / Judicature TS

Swoboda wyboru prawnika przez ubezpieczonego pracownika

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 87/344/EWG z 22.6.1987 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczenia ochrony prawnej1 należy...

Zasada niedyskryminacji ze względu na wiek

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Ogólną zasadę niedyskryminacji ze względu na wiek, skonkretyzowaną w dyrektywie Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i...

Świadczenia z zakresu pomocy społecznej

Ewa Skibińska (oprac.)

Przepisy art. 24 dyrektywy 2004/38/WE1 i art. 4 rozporządzenia Nr 883/20042 należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, które wyklucza z...

Zwolnienia grupowe

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Artykuł 1 ust. 1 ak. 1 lit. a) dyrektywy 98/59 z 20.7.1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych1 należy interpretować w ten sposób, że...

Odszkodowanie

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 18 dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia...

Prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Klauzulę 4 pkt 2 Porozumienia ramowego w sprawie pracy w niepełnym wymiarze godzin z 6.6.1997 r.1 oraz art. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2003/88 z 4.11.2003 r. dotyczącej...

Świadczenia rodzinne w przypadku rozwodu

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Wykładni art. 60 ust. 1 zd. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z 16.9.2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400